Những thành tích của Trường

* Chính quyền:

- Nhà trường nhiều năm liền đạt: “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Năm 2011: đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

- Năm học 2011-2012: được UBND Tỉnh khen “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Chiến sỹ thi đua:

   + Năm học 2010-2011: đạt 1 chiến sỹ thi đua (cô Nguyễn Thị Thi) được UBND TP khen

   + Năm học 2011-2012: đạt 2 chiến sỹ thi đua (cô Nguyễn Thị Thi và cô Phạm Thị   Ngọc Trân) , được UBND Tỉnh khen (cô Nguyễn Thị Thi)

- Sáng kiến kinh nghiệm:

   + 2011-2012: 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp TP (cô Thi, cô Trân)

   + 2010-2011: 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp TP (cô Thi)

* Công đoàn:

- 2010-2011: Công đoàn vững mạnh

- 2011-2012: Công đoàn vững mạnh xuất sắc