Thông báo

08_NQTU CTMTQG NTM GIAI DOAN 2021-2025

  • 07/04/2021

 

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII
về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025